507-928-634

Henna i Farbka

Brwi i rzęsyCennik

henna brwi i rzęs z regulacją 30zł

henna brwi z regulacją 25zł

regulacja 10/15zł

farbka brwi i rzęs z regulacją35zł

farbka brwi z regulacją 30zł