507-928-634

Henna i Farbka

Brwi i rzęsyCennik

henna brwi i rzęs z regulacją 35zł

henna brwi z regulacją 30zł

regulacja 15/20zł

farbka brwi i rzęs z regulacją40zł

farbka brwi z regulacją 30zł